Puls Gallery té el plaer de presentar el treball de Bente Hansen i Joan Serra. Dues estrelles de la ceràmica contemporània del Nord i del Sud d'Europa, fins i tot mundial.


Joan Serra
Catalunya, juntament amb Dinamarca, són dos dels indrets més interessants d'Europa per a la ceràmica contemporània. Joan Serra és sens dubte un dels seus millors exponents. Un nou treball per a la primera exposició a Puls, el mostra com un mestre del diàleg amb la natura. Composicions abstractes de fang esquerdat i fos són una potent seqüència visual d'esdeveniments geològics. Ell trenca, deforma, altera, i “sobre-cou”, esquerdant i fonent el fang en una forma de Land Art en miniatura. Serra és el caos del foc portat als seus límits, un testimoni de la violència de la terra, que confirma a la vegada que glorifica la nostra minúscula escala humana. Les seves peces ens mostren la metamorfosi del foc fins a una etapa irreversible, un Armageddon d'argila. Es col·lapsen, cauen, es desintegren o simplement es fonen, creant una aura de misteri, la mateixa que envolta els destins volàtils de la Naturalesa. Tot té un principi i un final, i les seves peces de ceràmica reflecteixen aquesta realitat amb una claredat cristal·lina.
Joan Serra ha guanyat molts premis amb seu treball, però, més important encara, és que estimula nous horitzons per a l'art ceràmic.


                                                                                                                                      NM.

Puls Gallery takes particular pride in presenting the work of Bente Hansen and Joan Serra. They are two stars—North and South—of contemporary European, indeed world, ceramics.

Joan Serra

Catolonia, along with Denmark, are two of Europe’s most exciting arenas for contemporary ceramics. Joan Serra is unquestionably one of its very best exponents. New work for his first Puls exhihition shows him to be a master of dialogue with Nature. Abstract compositions of cracked and melted clay are a powerful sequence of visual almost geologic events. He breaks, deforms, alters, and over-fires; cracking and melting his clay into a form of miniaturized Land Art. Serra’s is the chaos of fire taken to its limits; a witness to the violence of earth that confirms yet glorifies our minuscule human scale. Some pieces take cracking and melting to an irreversible stage, an Armageddon of clay. They collapse, fall over, disintegrate or simply melt, creating an aura of mystery surrounding the volatile destinies of Nature. Everything has a beginning and an end; his ceramic pieces reflect that reality with pure clarity.Joan Serra has won many awards with his work but more importantly he is stimulating new horizons for ceramic art.

                                                                                                                                      NM.ME-PP-A2-3     43 cm. x 42 cm. hauteur 35 cm.
ME-PP-A1-17     30 cm. x 26 cm. hauteur 14 cm.

PECES DE PASTA DE PORCELLANA.
Interior : Barbotina de porcellana amb adicions de material combustible.
Cobertes: Pasta de porcellana
Primera cocció: Forn de gas. Atmosfera neutre/reductora. Temperatura 1300ºC.
Zones negres interiors: Fang vermell amb manganès.
Cocció:  Forn de gas. Atmosfera neutre. Temperatura 1140ºC./ 1160ºC.
Zones vitrificades interiors: Vidrat feldspàtic.
Cocció: Forn de gas. Atmosfera neutre. Temperatura 1300ºC.
Bente Hansen
Bente Hansen ha estat una de les grans figures de la ceràmica danesa com a artista, dissenyadora i professora. Els seus treballs estan a les mes importants col·leccions tant públiques com privades de tot el món. La seva obra recent es caracteritza per una decoració acolorida i energètica sobra formes d'atuells. L'aplicació de capes de transferències de colors, or, plata i matisos d’esmalts ceràmics, es barrejant i son transformats per la fusió del foc. Poden veure un procés de treball reflexiu, relacionat amb el llenguatge geomètric d'un calidoscopi, les formes de la Bauhaus de l’avantguarda arquitectònica i, fins i tot, els motius d’un collage tèxtil japonès. Altres descobriran molt més, ja que cada capa afegeix un nou paràgraf, un nou capítol de la seva història. Hansen obra un cop més la nostra imaginació a nous horitzons. Però per sobre de tot, els espectadors podran descobrir la genialitat del seu propi món expressiu.
Com a capdavantera d'un dels departaments de ceràmica més respectats del món, Hansen ha inspirat a generacions d'artistes i dissenyadors contemporanis, amb el seu treball i amb el seu estímul personal. En aquest sentit, he d'assenyalar, certs galeristes coneguts a Brusseles molt familiars per a tots nosaltres.
                                                                                                                                            NM.


     
Bente Hansen
Bente Hansen has long been one of the leading lights of Danish ceramics as an artist, designer, and teacher. Her work graces the major collections both public and private worldwide. This show will highlight her recent energetic colorful decoration on vessel forms. The application of layers of colored transfers, gold, and silver nuance the ceramic glazes as they are transmorgrified by the firing, melting, and mixing. Some may see a thoughtfully reflective working process related to the geometric language of a kaleidoscope of Bauhaus forms, Avant-garde, architecture, collage and even Japanese textile. Others will discover much, much more as each layer adds a new paragraph, a new chapter to her tale. Hansen once again stretches our imagination to new heights. But above all else, viewers will discover the genius of her own expressive world.
 As the head of one of the world’s most highly regarded ceramic departments, Hansen has inspired generations of contemporary artists and designers, both with her work and personal encouragement. Including, I should note, a certain well-known gallery owner in Brussels familiar to us all.                                                                                                                    
                                                                                                                                            NM.


D'esquerra a dreta: Bente Hansen, Annette Sloth i Joan Serra.
Per més informació: www